_KVS6837.jpg
       
     
_KVS1585.jpg
       
     
       
     
_KVS8539.jpg
       
     
_KVS2329.jpg
       
     
_KVS0857.jpg
       
     
wave.jpg
       
     
_KVS9784.jpg
       
     
_KVS1423.jpg
       
     
 *Published Trim Hawaii Magazine (spread) summer 2015
       
     
       
     
_KVS7450.jpg
       
     
       
     
 *Published Trim Hawaii Magazine (masthead) winter 2014
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
_KVS1995.jpg
       
     
       
     
IMG_4426 copy.jpg
       
     
025.jpg
       
     
       
     
_KVS6837.jpg
       
     
_KVS1585.jpg
       
     
       
     
_KVS8539.jpg
       
     
_KVS2329.jpg
       
     
_KVS0857.jpg
       
     
wave.jpg
       
     
_KVS9784.jpg
       
     
_KVS1423.jpg
       
     
 *Published Trim Hawaii Magazine (spread) summer 2015
       
     

*Published Trim Hawaii Magazine (spread) summer 2015

       
     
_KVS7450.jpg
       
     
       
     
 *Published Trim Hawaii Magazine (masthead) winter 2014
       
     

*Published Trim Hawaii Magazine (masthead) winter 2014

       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
_KVS1995.jpg
       
     
       
     
IMG_4426 copy.jpg
       
     
025.jpg